Jdi na obsah Jdi na menu
 


MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje 

Další informace fotografie z našich revírů, úlovky, zajímavá místa a další naleznete na

FACEBOOKU naší MO odkaz níže

https://www.facebook.com/CeskyRybarskySvazMistniOrganizaceVolary/

Několik informací o průběhu  XVII. Sněmu ČRS

V sobotu 24. listopadu se uskutečnil XVII. Republikový sněm Českého rybářského svazu, z. s. Letošní Sněm byl volební a do kongresového centra Floret v Průhonicích se sjelo 144 delegátů a 14 členů Republikové rady, celkem tedy 158 oprávněných voličů z celkového počtu 162 oprávněných delegátů.

 Zahájení Sněmu bylo naplánováno na 9.30 hod., účastníky a hosty přivítal předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma. Jako hosté zúčastnili Ing. Ladislav Skopal (Ministerstvo zemědělství ČR) a Ing. Pavel Kováčik (místopředseda Zemědělského výboru PS Parlamentu ČR a předseda Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství).

 • V rychlém sledu jednotlivých bodů programu proběhla volba pracovních komisí – mandátové, návrhové a volební.

 • Byla provedena kontrola usnesení předcházejícího Sněmu v roce 2016 (jednatel ČRS Ing. Jan Štípek konstatoval, že usnesení XVI. Republikového sněmu z roku 2016 bylo ve většině bodů splněno)

 • Následně předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma obsáhlou zprávu o činnosti Českého rybářského svazu v období 2014-2018.

Na základě návrhu delegáta SÚS, pana Jiřího Nováka, byl z programu jednání stažen návrh na změnu Stanov ČRS, protože dle jeho vyjádření, materiál předložený Radou ČRS nebyl komplexní a nebyl ani souladu s OZ. Bylo navrženo, aby se  nová Rada ČRS připravila revizí Stanov, kterou by měla předložit Sněmu v roce 2020. Absolutní většina delegátů návrh přijala.

Velmi očekávaným bodem programu byla volba předsedy ČRS. Navrženi byli tito kandidáti: MUDr. Josef Doležal, Dušan Hýbner, PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA a Jiří Marek.

Každý z kandidátů prezentoval před zahájením volby svůj volební program. V prvním kole volby hlasovalo všech 158 delegátů.. Předsedou ČRS se již v prvním kole stal PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA, se ziskem 80 hlasů.

 V dalším bodě vyhlásila volební komise Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu.

Předsedy územních svazů ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS zvoleni, a členy Republikové rady ČRS ve volebním období 2018 – 2022 se stali:

Dušan Hýbner (Střč. ÚS ČRS), Ing. Karel Anders (ÚS ČRS m. Prahy), JUDr. Jaroslav Holý (Svč. ÚS ČRS), Václav Horák (Vč. ÚS ČRS), Ing. Pavel Kocián (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Karel Koranda (Jč. ÚS ČRS) a Ing. Jan Štípek (Zpč. ÚS ČRS).

Dalšími členy Republikové rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS zvoleni, a členy Republikové rady ČRS ve volebním období 2018 – 2022 se stali:

Radek Zahrádka (Střč. ÚS ČRS), Mgr. Radomír Bednář (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Miroslav Bialek (Vč. ÚS ČRS), Ing. Ivan Bílý, Ph.D. (Svč. ÚS ČRS), Ing. Josef Kostka (Jč. ÚS ČRS), PhDr., Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (Zpč. ÚS ČRS) a Zdeněk Mužík (ÚS ČRS m. Prahy). 

Členy Republikové dozorčí rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS pro volební období 2018 – 2022 zvoleni a členy RDR se stali:

Mgr. Václav Pertl (Střč. ÚS), Lubomír Čilipka (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Vlastislav Fanta (Svč. ÚS ČRS), David Havlíček (Jč. ÚS ČRS), Ing. Leoš Křenek, Ph.D. (ÚS ČRS m. Prahy), Ing. Petra Matoušková (Vč. ÚS ČRS) a Roman Moulis (Zpč. ÚS ČRS).

V předposledním bodě jednání delegáti schválili usnesení z XVII. Republikového sněmu ČRS. 

Na závěr Sněmu poděkoval nově zvolený předseda Českého rybářského svazu Karel Mach za důvěru, kterou mu delegáti vyjádřili zvolením do funkce.  Odstupujícímu předsedovi JUDr. Alexandru Šímovi poděkoval za práci během posledních dvou volebních období. Nově zvolený předseda poté ukončil jednání XVII. Republikového sněmu.

                                                                                              Petrův zdar!

 

KONFERENCE JčÚS České Budějovice

     Dne 9.6.2018 proběhla v Českých Budějovicích územní konference Jihočeského územního svazu ČRS. Během 8 hodin jednání delegáti zvolili nového předsedu územního svazu Ing. Karla Korandu, výbor územního svazu ve složení Zdeněk Babka, Stanislav Havelka, RNDr. Milan Hladík, Ing. Josef Kostka, Josef Luxa, Zdeněk Paul, Ing. Zdeněk Pinc, Ing. Jaromír Procházka, Ing. František Salon, Jaromír Slavík, Čeněk Štojdl. Jednatelem zůstává nadále Ing. Jan Štěpán. Dále územní dozorčí komisi ve složení David Havlíček – předseda, Pavel Dušek, Ing. Bedřich Erhardt,  Michal Kukla, Ladislav Peterka, Josef Svoboda, Jindřich Šimák. Do Republikové dozorčí rady ČRS byl zvolen David Havlíček, jako    jeho zástupce Ing. Bedřich Erhardt. Jako zástupce do Republikové rady ČRS byl zvolen Ing. Josef Kostka a jako náhradník RNDr. Milan Hladík. Dále bylo zvoleno 21 delegátů na Republikový sněm ČRS a jejich náhradníci. Konference hladce schválila doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva („Zákaz používání dvojháčků a trojháčků v období od 1.1. do 15. 6. na mimopstruhových revírech“, „Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko nebo jiná zátěž, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky)“, „Zákaz používání vylovovacího háku (gafu)“, „Osoba provádějící lov je povinna v době od setmění do rozednění označit místo lovu neoslňujícím světlem“, „Zakazuje se používání svíček ve skleněných nádobách“, „Mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák“, „Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje s výjimkou tyčových bójí o minimální délce plováku/tyče 150 cm s koncem označeným reflexní barvou, které nesmí být napevno ukotveny do dna a před opuštěním lovného místa po ukončení lovu musí být vytaženy z vody“).  V rozsáhlé diskusi, kdy se řešila nejrůznější témata, pak byl schválena bližší podmínka ukončení denního lovu po ponechání dvou dravců (štika, candát, sumec). Zásadním rozhodnutím bylo též schválení závazného jednotného sazebníku trestů za přestupky proti rybářskému řádu. Celkově lze konstatovat, že konference proběhla standardně v dobré atmosféře za hojné účasti, kdy si mnoho delegátů přivedlo i po jednom hostu z MO, a kdy Jihočeský územní svaz ČRS demonstroval shodu na zachování jednoty svazu a progresivním rozvoji územního svazu. Jihočeský územní svaz ČRS opět prokázal, že bez ohledu na vnější útoky zachovává jednotu a směr snahy změnit Český rybářský svaz v prosperující, uznávaný a respektovaný spolek. 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost ČRS z.s. , Místní organizace Volary, se sídlem Krátká 421, 384 51 Volary, IČ: 00475599, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.  L 42818 (dále jen „ČRS“).

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Povinně poskytované osobní údaje člena zpracovávané za účelem evidence členů a vydávání povolenek k lovu ryb (tj. osobní údaje, bez jejichž uvedení není možný vznik členství, ani výdej povolenky k lovu ryb):

 • jméno, příjmení, titul

 • datum narození,

 • místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ).

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dále plnění zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění za účelem výdeje povolenek k lovu ryb).

Na právním základě plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou dále u každého člena zpracovávány tyto osobní údaje:

 • kategorie členství (dospělí, mládež, děti; člen řádný, přispívající, čestný) – za účelem vedení evidence členů a kontroly plnění povinností člena,

 • příslušnost k místní organizaci - za účelem vedení evidence členů,

 • záznamy o plnění členských povinností (úhrada členské známky, seznam odpracovaných brigád) – za účelem evidence plnění členských povinností,

 • seznam zakoupených povolenek – za účelem vedení evidence povolenek,

 • vyloučení – případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. bude člen převeden do evidence vyloučených členů

 • informace o kárném řízení, oznámení o přestupcích – za účelem evidence kárných řízení a důsledků s tím spojených ve smyslu § 5 stanov Českého rybářského svazu, z.s.

B) Dobrovolně poskytované osobní údaje člena (tj. osobní údaje, které člen není povinen uvádět):

 • telefonní číslo a e-mailová adresa – tyto osobní údaje jsou využívány za účelem organizace spolkové činnosti (brigády, apod.),

 • povolání či odbornost – tento osobní údaj je využíván za účelem možného využití odborného vzdělání, či odborných zkušeností při organizaci spolkové činnosti,

 • držitel průkazu ZTP, ZTP/P – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád, resp. slevy na povolenku k lovu ryb.

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

C) Další zpracovávané osobní údaje člena zpracovávané v rámci Informačního systému Lipan, včetně uvedení účelu daného zpracování:

 • kód rybáře – za účelem vedení evidence členů

 • seznam vyznamenání – za účelem vedení evidence dalších skutečností v rámci spolkové činnosti

 • pohlaví – pro statistické účely

 • věk – pro statistické účely

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré výše uvedené osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu trvání členství.

Údaj o vyloučení člena je zpracováván po dobu 24 měsíců od vyloučení. Po uplynutí této doby jsou veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely správních nebo jiných řízení po dobu trvání těchto řízení.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně k tomu pověřenými funkcionáři ČRS.

Osobní údaje subjektu údajů nebudou předávány dalším subjektům, či do třetích zemí.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Právo na přístup: Člen má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Člen má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) bezúplatně obdržet.

Právo na opravu a doplnění: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má člen právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování: Člen má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Právo vznést námitku: Člen má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,

Právo na přenositelnost: Člen má právo bezúplatně získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnuté členem, má tento člen právo souhlas kdykoliv odvolat.

Právo podat stížnost: Pokud se člen domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. (vystoupení) a v případě zániku dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. (úmrtí) jsou veškeré osobní údaje člena bezodkladně zlikvidovány, či skartovány.

 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. (zrušení členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku do konce dubna příslušného kalendářního roku) bude postupováno následovně:

  • Po ukončení členství jsou veškeré osobní údaje uchovávány po dobu dalších 12 měsíců od ukončení členství, tj. vždy nejméně do 30. 4. následujícího roku z důvodu možného obnovení členství, a to:

V IS Lipan jsou po ukončení členství osobní údaje dále uchovávány v neaktivním prostředí, tzn., že do obnovení členství systém umožňuje toliko nahlédnutí na tzv. vizitku rybáře obsahující jméno, příjmení, datum narození a příslušnost k místní organizaci.

V případě vedení listinné evidence jsou po ukončení členství osobní údaje převedeny do samostatné evidence, do které není ČRS až do případného obnovení členství oprávněno nahlížet, či tyto osobní údaje jakýmkoliv způsobem dále zpracovávat.

 • Po uplynutí 12 měsíců od ukončení členství jsou veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).

Pokud byla proti zpracování některých osobních údajů vznesena ze strany člena námitka, ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje MO informuje