Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlavní činnosti funkcionářů výboru MO

11. 4. 2010

A) Správní činnost

 

Předseda místní organizace

 

- je statutárním zástupcem místní organizace spolu s jednatelem výboru

- koordinuje organizační a hospodářskou činnost organizace a jednotlivých funkcionářů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Stanovami a Jednacím  řádem ČRS

- v souladu s plánem práce dává pokyn ke svolání schůzí výboru, případně operativní rady a řídí jejich činnost

- podepisuje všechny zásadní a důležité písemnosti MO

- jde li o hospodářské záležitosti, spolupodepisuje materiály s jednatelem a hospodářem místní organizace

- dává souhlas k výplatám odměn a odborných prací v rámci rozpočtu a schválených návrhů

 

Jednatel místní  organizace

 

- je statutárním orgánem organizace společně s předsedou

- odpovídá za řádné evidování došlých a odeslaných písemností

- přiděluje jednotlivým funkcionářům MO písemnosti k vyřízení

- odpovídá za řádné zakládání a evidování spisů správy MO a operativně technické evidence, dohlíží na archiv MO

- odpovídá za přípravu materiálů pro jednání výboru a operativní rady

- dohlíží na projednání nájmu a prodejů v rámci MO

- odpovídá za uzavření dohod o činnosti nebo dohod o provedení práce

- zajišťuje veškerou dokumentaci a vyřizuje potřebná povolení

- vede různá správní jednání na úřadech

- pořizuje zápisy z jednání výboru MO a operativní rady MO, zaznamenává jmenovitou zodpovědnost jednotlivých funkcionářů

- odpovídá za vyhotovení dokumentů a jejich odeslání na Jihočeský územní výbor

- pořizuje zápisy z dalších jednání např. Výroční členské schůze

- odpovídá za evidenci členů

- sleduje vyrovnání nájemní smluv na rybníky

- zajišťuje evidenci všech členů MO a vyřizuje převodky pro přestupující členy

- vede seznamy členů výboru, dozorčí komise, členů odborů a ostatních funkcionářů

- eviduje usnesení orgánů MO a vede prezenční listiny ze zasedání

- zajišťuje přizvání členů a funkcionářů k jednáním

 

Pokladník MO

 

- provádí výkon pokladní služby pro MO

- provádí pokladní operace

- vede pokladní deník a eviduje pokladní doklady

- dbá na včasné proplácení hotovostních i bezhotovpostních plateb

- dodržuje stanovený limit pokladní hotovosti

- odpovídá za úschovu účetních písemností a dokladů,. s nimiž pracuje

- spolupracuje při zpracování ročního rozpočtu MO

- odpovídá za řádné a včasné vedení účetní evidence MO

- při odvolání či změně ve funkci všechny tyto doklady protokolárně předává

- odpovídá za včasnou úhradu ostatních závazků MO, sleduje pohledávky MO a zajišťuje jejich případné vymáhání

- sleduje úhrady člewnských příspěvků, zápisného, finančních úhrad členského pracovního příspěvku a informuje výbor

- jeden x za 2 měsíce informuje výbor o hospodaření MO, stavu BÚ, výnosech a nákladech ve finančním hospodaření atd. 

- dbá na dodržování směrnic ČRS a obecně platných zákonů a vyhlášek a ostatních předpisů pro hospodaření, na dodržování finanční a platební kázně

- sestavuje uzávěrky a zpracovává zprávy a podklady o hospodaření MO

 

Referent výdeje povolenek a evidence pracovních příspěvků členů

 

- zodpovídá za převzetí povolenek od JčÚV ČRS, jejich výdej členů na základě předložených dokladů a splněné pracovní povinnosti

- zodpovídá za evidenci výdeje a řádný odvod vybraných poplatků do příjmu MO

- vydání povolenek k rybolovu zajišťuje dle možností do jednoho týdne po převzetí potřebných dokladů

- ve spolupráci s jednatelem organizačně zajišťuje výběr úlovkových lístků podle vyhlášených termínů

- na základě hlášení potvrzených hospodářem eviduje plnění pracovního příspěvku členů

- eviduje náhradní plnění pracovního příspěvku finančně, vydává členům příjmové doklady a zajišťuje odvod vybraných peněz na účet organizace

- odpovídá za průběh výběru členských příspěvků

 

Kulturní a propagační referent

 

- v současné době neobsazen

 

B) Hospodářská činnost

 

Hospodář MO

 

- plní v úzké součinnosti z výborem povinnosti rybářského hospodáře MO, vyplývající z rybářských předpisů

- plní úkoly, které mu výbor v této oblasti uložil

- vede veškerou evidenci, která se týká rybářských revírů, včetně písemného dokladování hospodaření

- odpovídá za řádné vyplnění hospodářských výkazů

- pro informaci výboru vyhodnocuje přehledy zarybnění a úlovků

- dohlíží na zajištění plánovaného množství násadových ryb pro osazení rybářských revírů

- zúčastňuje se vodohospodářských i jiných jednání, k nimž je organizace přizvána

- dohlíží na zdravotní stav ryb ve výrobních zařízeních a revírech přidělených MO k hospodaření

- provádí a zajišťuje podklady pro celkovou prověrku plnění ročních zarybňovacích plánů

- odpovídá za proškolení příslušných členů v otázkách BOZP při různých pracích v rybářství

- zajišťuje projednání a odeslání doplňků a změn do soupisu revírů a připomínek MO  pro jednání  hospodářského odboru JČÚS

- sleduje stav vodních děl a dává orgánům MO návrhy na odstranění závad, zajišťuje technicko-bezpečnostní dohled MO

- sleduje čistotu vod a živ. prostředí v rámci MO a vede jednání se subjekty, které neplní úkoly v této oblasti a znečišťují  prostředí, a dále v tomto smyslu vede jednání s orgány státní správy, spolupracuje s orgány veterinární péče

- v případě úhynu ryb se stará o včasné zaslání vzorků uhynulých ryb k rozborům

- zodpovídá za výrobu rybích násad na chovných rybnících

- má dohled nad organizací vysazení rybí obsádky do revíru

- zodpovídá za výlovy rybníků

- zodpovídá za zajištění vhodné násady a krmiva pro chovné rybníky

- řídí orgabnizačně odlovy ryb el. agregátem

- předkládá plán potřeby brigádnické činnosti  členů MO na kalendářní rok

- potvrzuje splnění pracovních povinností členů MO do brigádnického průkazu

 

C) Činnost rybářské stráže

 

Vedoucí rybářské stráže

 

- zajišťuje spolu se členy RS ochrany revírů, ale i chovných vod

- předkládá výboru na změny, případné doplnění členů RS

- dohlíží na přípravu nových adeptů zkoušky RS

- dohlíží na řádný výkon strážní služby, pořízení příslušné dokumentace k případným přestupkům, vede statistiku kontrol

- v oblasti odhaleného pytláctví spolupracuje s P ČR

- sestavuje plán kontrol

- se členy RS zajišťuje rovněž dohled nad čistotou vody

- pořizuje potřebnou dokumentaci pro územní výbor

- při řešení přestupků členů spolupracuje s dozorčí komisí MO

- nejméně 2 x do roka předkládá výboru MO zprávu o činnosti RS

 

D) Činnost rybářské mládeže

 

Vedoucí odboru mládeže

 

- řídí náplň práce na schůzkách

- zajišťuje pro práci kroužku metodické materiály atd.

- zodpovídá ve spolupráci s DDM při náboru nových zájemců o vstup do rybářského kroužku a zároveň řídí organizační začlenění dětí do kroužku

- předkládá výboru zprávu o činnosti mládeže

- zajišťuje možnost zapojení členů kroužku do soutěžního družstva

- zajišťuje netradiční formy práce s rybářskou mládeží

- zodpovídá za odběr členských známek mládeže, vyřizování povolenek ke sportovnímu rybolovu pro členy rybářských kroužků, odevzdávání úlovkových lístků atd.